Algemene voorwaarden

 

Artikel 1 : Algemeen

Voor zover daarvan niet uitdrukkelijk en schriftelijk wordt afgeweken, zullen de volgende voorwaarden en condities van toepassing zijn op de overeenkomst aangegaan door en met Volver Sound Academy. Dit met betrekking tot de opleiding.

Artikel 2: Verbintenis van partijen

Volver Sound Academy zal voor de lessen en praktijksessies haar apparatuur, ruimte en nodige personeel beschikbaar stellen en zal er zorg voor dragen dat alles functioneert zoals het dient te functioneren.

Artikel 3: Vastleggen van de lessen

Het is de student(e) niet toegestaan de lessen vast te leggen m.b.v. opnameapparatuur van welke aard dan ook. Bij herhaalde overtreding van deze voorwaarde behoudt Volver Sound Academy zich het recht de student(e) van de opleiding te verwijderen zonder recht op restitutie van het lesgeld. Indien lesmaterialen of lessen van Volver Sound Academy via internet verspreidt worden, zullen gerechtelijke stappen ondernomen worden.

Artikel 4: Annuleringen voor aanvang schooljaar

Annulering van een inschrijving dient minimaal twee weken voor aanvang van de opleiding te geschieden en is dan kosteloos. In alle andere gevallen is de student(e) 20% van de aanbetaling verschuldigd. Indien de student(e) korter dan 2 dagen voor aanvang van de opleiding annuleert, is 50 % van de aanbetaling verschuldigd. Te allen tijde geldt een wettelijke bedenktijd van 14 dagen. In deze periode is annuleren kosteloos.

Artikel 5: Stoppen tijdens het schooljaar

De student(e) krijgt de mogelijkheid het lesgeld in termijnen te betalen maar is verantwoordelijk voor het voldoen van het complete lesgeld. Als de student(e) stopt met de opleiding vóór de afronding van de propedeuseperiode, dan wordt er 25% van het oorspronkelijke lesgeld kwijtgescholden. Indien de student(e) na de proppedeuseperiode stopt met de opleiding, blijft het volledige lesgeld van het schooljaar verschuldigd. Er kan hiervan slechts in uitzonderlijke gevallen, zoals langdurige ziekte of andere vormen van overmacht, worden afgeweken. Er kan geen lesgeld worden gerestitueerd.

Artikel 6: Aansprakelijkheid
Volver Sound Academy is niet aansprakelijk voor schade ontstaan door toedoen van de student(e). De student(e) zal de aanwijzingen over de (praktijk)lessen opvolgen en zich houden aan de instructies. Alle schade wegens wangedrag op welk punt dan ook, zal verhaald worden op de student(e). Volver Sound Academy houdt zich het recht voor de student(e) bij wangedrag van de opleiding te verwijderen.
De student(e) blijft zelf aansprakelijk voor eigen schade ontstaan tijdens de reis naar, terug van, of verblijf in de locaties van Volver Sound Academy.  De student(e) vrijwaard hierbij Volver Sound Academy van alle schadeclaims, zoals bedoeld in dit artikel.

Artikel 7: Overmacht
In geval van duidelijk aanwezige overmacht is Volver Sound Academy gerechtigd de overeenkomst uit te stellen zonder dat zij aansprakelijk is voor enigerlei schade of kosten voor de student(e). Onder deze overmacht wordt verstaan: stakingen, uitsluitingen, vertragingen, brand, ziekte, oorlog, opstand, rellen, natuurrampen, overheidsmaatregelen, stroomuitval, weersomstandigheden, verkeersbelemmeringen, faillissement van toeleveranciers, uitvallen van opname apparatuur evenals plotseling opkomende, niet direct te verhelpen storingen in de apparatuur.

Artikel 8: Opdracht en Opdrachtacceptatie
Volver Sound Academy is slechts dan gebonden aan een opdracht wanneer deze schriftelijk, middels inschrijfformulier, is geaccepteerd. Student(e) is hoofdelijk gebonden aan de schriftelijk overeenkomst. Indien een optie is volgeboekt behoud Volver Sound Academy zich het recht toe een inschrijving op die optie te weigeren.

Artikel 9: Het niet nakomen van financiële verplichtingen
Indien de student(e) om welke reden dan ook niet bereid of in staat is het lesgeld te voldoen volgens de voorwaarden is Volver Sound Academy gerechtigd om een incassobureau in te schakelen teneinde de vordering op de student(e) te verhalen. Alle kosten en bijkomende kosten, direct of indirect, die een gevolg zijn van het innen van de vordering zullen in zijn geheel op de student(e) verhaald worden.

Artikel 10: Toepasselijk recht
Op deze bepalingen is het Nederlands recht van toepassing. Bij geschillen voortvloeiend uit deze bepalingen of verband houdend met deze bepalingen.