Privacyverklaring van Volver Sound Academy

In deze privacyverklaring legt Volver Sound Academy, gevestigd te Tilburg aan de Frans Mannaertsstraat 14 G met KvK-nummer 18047696 (hierna “Volver Sound Academy”), uit welke persoonsgegevens Volver Sound Academy verzamelt en verwerkt, voor welke doeleinden deze gegevens worden verwerkt en wat haar cookiebeleid is.

Algemeen
Volver Sound Academy respecteert de privacy van alle bezoekers van haar website https://volversoundacademy.nl, haar (potentiële) klanten en andere (potentiële) relaties. Persoonlijke gegevens die aan Volver Sound Academy worden verstrekt, worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en adequaat beveiligd. Uw gegevens worden nooit aan derden verstrekt, tenzij dit voor de uitvoering van de opdracht voor u als deelnemer/klant noodzakelijk is (denk aan een deelnemerslijst voor onze docenten) of wettelijk verplicht is. Volver Sound Academy houdt zich in alle gevallen aan de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) stelt.

Persoonsgegevens
In het kader van de dienstverlening van Volver Sound Academy, of wanneer u anderszins contact heeft met Volver Sound Academy, bijvoorbeeld via e-mail of via het contactformulier op de website van Volver Sound Academy, legt Volver Sound Academy de door u opgegeven gegevens vast.

Volver Sound Academy bewaart en verwerkt uitsluitend de persoonsgegevens die door u worden opgegeven. Het gaat dan onder andere om naam, adres en overige contactgegevens, gegevens met betrekking tot de opleiding waarin u interesse hebt getoond en/of aan hebt deelgenomen en betalingsgegevens. Daarnaast kunnen gegevens worden verwerkt inzake uw intake/toelating, aanwezigheid, behaalde studie- en of examenresultaten en (tussentijdse) evaluatie. Er kan tevens sprake zijn van het verwerken van foto’s.

Doel waarvoor uw gegevens worden verwerkt
Volver Sound Academy gebruikt uw gegevens onder andere voor:

  • het uitvoeren van alle werkzaamheden die verband houden met uw deelname aan de opleiding, evenementen, of een andere door Volver Sound Academy aangeboden activiteit;
  • het uitvoeren van analyses ter verbetering van onze dienstverlening;
  • diplomering, certificering en accreditatie;
  • de opname van uw diplomering in onze externe registers;
  • het meer sfeer geven aan onze content door middel van foto’s. Deze verwerkingen zijn altijd vrijwillig en worden (uiteraard) niet voor andere doeleinden gebruikt;
  • het voldoen aan wet- en regelgeving.

Uw gegevens worden uitsluitend gebruikt voor het doel waarvoor u de gegevens hebt verstrekt. Uw gegevens worden in geen geval zonder uw uitdrukkelijke toestemming aan derden verstrekt, tenzij dat noodzakelijk is of indien dit wettelijk verplicht is.

Bewaartermijn
Uw persoonsgegevens worden bewaard zolang als dat naar het oordeel van Volver Sound Academy naar de aard van het contact noodzakelijk is voor de uitvoering van haar dienstverlening of zolang de wet dat voorschrijft. Behaalde resultaten en diploma’s door deelnemers worden permanent bewaard, tenzij een deelnemer expliciet heeft verzocht deze te verwijderen en voor zover dit niet strijdig is met wettelijke verplichtingen.

U hebt de mogelijkheid om de website van Volver Sound Academy te bekijken zonder enige persoonlijke gegevens met Volver Sound Academy te delen, namelijk door cookies uit te zetten.

Websites van derden
Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links/buttons met deze website zijn verbonden, zoals de social media-buttons. Volver Sound Academy kan niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Volver Sound Academy raadt u aan de privacyverklaringen van deze websites te lezen.

Cookies, of vergelijkbare technieken
Volver Sound Academy gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Inzage, wijzigen en verwijderen van uw gegevens
Voor vragen over dit privacy- en/of cookiebeleid of vragen over inzage en wijzigingen in of verwijdering van uw persoonsgegevens kunt u te allen tijde contact opnemen met Volver Sound Academy door het sturen van een e-mail naar: info@volverstudio.com. Klachten ten aanzien van de wijze waarop Volver Sound Academy omgaat met de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u mailen aan: info@volverstudio.com. Mocht een klacht niet tot tevredenheid worden opgelost, dan kan contact worden gezocht met de Autoriteit Persoonsgegevens telefoon 0900 – 2001 201.

Wijzigingen in deze privacyverklaring
Volver Sound Academy behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. U wordt dan ook aangeraden deze verklaring met enige regelmaat te raadplegen.